Ang pagdating ng mga Free sexy chat rooms without signing up

Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod [Yah], at ang awit ng Kordero: [Yahuwah Elohim] na Makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa!

O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga paraan!

Matapos mawasak ang mga masasama sa nakakasilaw na liwanag ng pagdating ni Yahushua, ang mga namatay ay mula sa dulo ng mundo hanggang sa kabila nang walang natitirang buhay para maglibing sa kanila.Sa pag-aani'y sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin.Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig.” (Mateo , MBB) [Tandaan: Ang trigo ay LIGTAS na nasa kamalig.] “Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig.” (Mateo , MBB) “Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat [mga masasama].Ipinakita ng Kasulatan ang isang malinaw na guhit-balangkas ng mga pangyayaring nakapaloob sa 1,000 taong paghahari ni Yahushua kasama ang Kanyang bayan at ito ay lubos na naiiba mula sa mga paniniwalang hawak ng karamihan. Pinagpala at ibinukod para [kay Yahuwah] ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay.Ipinakita ng Kasulatan na mayroong dalawang muling pagkabuhay: “Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan, sa halip, sila'y magiging mga pari [ni Yahuwah] at ni [Yahushua], at maghahari silang kasama niya sa loob ng sanlibong (1,000) taon.” (Pahayag 20:5b, 6, MBB) Iyon namang mga nagpumilit sa paghihimagsik laban sa banal na kautusan ay bubuhayin sa ikalawang pagkabuhay muli, upang makasalubong ang kanilang kaparusahan sa lupa.

Leave a Reply